Välkommen till årsmöte den 29 april 2019!

 På årsmötet kommer styrelsen i Hertha Hillfons vänner presentera en projektrapport kallad Nästa steg för Hertha Hillfons vänner. Utvecklingsprojektet har varit möjligt att genomföra tack vare ett utvecklingsbidrag från Stockholms stads kulturförvaltning.

 Totalt beviljades 200 tkr av de 400 tkr vi sökte. En projektgrupp inom styrelsen har arbetat med projektet och har även tagit in extern kompetens.

 Styrelsen kommer att lägga förslag till nya stadgar för att de ska bli tydligare och bättre svara mot den nya situation som föreningen nu befinner sig i. En stadgeändring kräver två på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte.

 I anslutning till årsmötet kommer vi också att få höra Lina Thomsgård berätta om den intressanta verksamheten vid Stockholms Kvinnohistoriska som ska bedriva innovativ museiverksamhet – utan en egen permanent byggnad.

Årsmöteshandling, sammanfattning av projektrapport och förslag till nya stadgar kommer att finnas på föreningens hemsida https://www.herthahillfonskeppsholmen.se/ under rubriken Nyheter från den 15 april.

 Vi hoppas att så många som möjligt kan komma för att ta del av mötet och ge oss synpunkter på det fortsatta arbetet.

Se bifogad kallelse:
Kallelse, program och agenda för årsmöte den 29 April 2019

Anmäl deltagande till: malou.orner@gmail.com

Se årsmöteshandlingar:

Årsredovisning och revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Rapport från extra stämma och medlemsmöte 14 november 2018

Extra stämma

Anledningen till den extra stämman var att nyval till valberedningen skulle göras. Ca trettio medlemmar fanns på plats och till nya ledamöter i valberedning valdes:

Filippa von Krusenstjerna och Lena Holger. Sedan tidigare ingår Henriette Stern. Kort presentation av valberedningen finns här.

Medlemsmötet

Under medlemsmötet gick styrelsen igenom vad föreningen hittills åstadkommit och vilka åtgärder som vidtagits då den ekonomiska utvecklingen inte varit tillfredsställande. Konsekvenserna blev att utställningslokalen måste stängas, vilket skedde i slutet av september. De stora kostnadsposterna har varit lokalkostnader (upp emot 50% ) och personalkostnader  (ca 30%).

Kontakterna med Kulturförvaltningen i Stockholm har fortgått. Stadens bidrag , de donationer vi fått samt våra intäkter har inte räckt för att klara kostnaderna.  Besöksfrekvens har under 2018 jämfört med 2017 minskat betydligt. Nya ansökningar har gjorts och i dagsläget har vi fått stöd för utredningsarbete om sammanlagt 200000 kr. Detta ger oss nu möjlighet att utreda hur vi fortsatt ska driva en verksamhet som uppfyller föreningens ändamål att sprida kunskap om Hertha Hillfons konstnärskap och livsgärning. Vi har även sökt kulturstöd för verksamhet i begränsad omfattning för 2019.

Planering och uppläggning av utredningsarbetet presenterades på mötet samt vilka tankar och idéer som finns om vår fortsatta verksamhet. Viktiga delar är bl.a. att pröva samarbeten kring utställningsverksamhet, intresse från andra organisationer att förvalta och visa samlingen samt alternativet att avyttra i syfte att bilda en stipendiefond. Vid den efterföljande diskussionen framkom ett stort engagemang från medlemmarna och en vilja att vara med i det fortsatta arbetet, vilket är mycket glädjande.

Kvällen avslutades med att vi fick en inspirerande presentation om att arbeta utan egen lokal genom Samir Alj Fält och Alicia Donat-Magnin, som tillsammans driver Design Lab S (där S står för Skärholmen).

På hemsidan och i medlemsbrev fortsätter vi att berätta om hur utvecklingsarbetet fortskrider.

För styrelsen

Malou

Presentation av valberedningen

Henriette Stern

Har arbetat på Vasamuseet sedan 1996 med avbrott för 2009-10 då jag arbetade på Kungliga Slottet som ansvarig för Slottsboden. Idag arbetar jag med volympublik, dvs den stora utlandspubliken vilket innebär en hel del resor utomlands. Arbetar också tidvis med programverksamheten.
Innan dess arbetade jag på Svenskt Tenn i elva år, varav de drygt två sista som butikschef.

 

Filippa von Krusenstjerna

Lärare i skulptur på Nyckelviksskolan. Är ordförande i vänföreningen Torsten Renqvist-sällskapet. Har arbetat i styrelser: Konstnärshuset, Konstnärernas kollektivverkstad (KKV).

 

Lena Holger

Författare och konsthistoriker. Har varit chefsintendent vid Nationalmuseum i Stockholm 1988-2008. Lena har specialstuderat Helene Schjerfbecks konstnärskap, skrivit flera böcker och producerat utställningar med hennes verk,

Lena Holger har varit ordförande i föreningen för Nutida Svenskt Silver och i Sällskapet Nya Idun. Hon har varit vice ordförande i Kulturfonden för Sverige och Finlandssvenska utskott, Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige och Stiftelsen Nyckelviksskolan Lidingö.

 

Medlemsinformation i september

Medlemsbrev Hertha Hillfons vänner augusti 2018

I mars i år fick du ett brev från oss där vi beskrev att föreningen befann sig i ett hårt ansträngt ekonomiskt läge och att den nuvarande omfattningen av verksamheten inte håller långsiktigt. Det tuffa läget har under sommaren blivit alltmer ansträngt.

Styrelsen har fortlöpande arbetat för att finna lösningar som kan öka våra intäkter och minska våra kostnader. Detta är dock inte tillräckligt. Vi har inte fått det ekonomiska stöd som vi behöver och besöksfrekvensen har gått ned, särskilt under sommaren.

Vi har nu analyserat hela verksamheten - utställningar, kurser, programverksamhet - och är angelägna att informera er medlemmar som har stött föreningen, många sedan lång tid.

Vi är glada och stolta över de utställningar och övrig verksamhet som vi hittills har genomfört och är mycket tacksamma för den uppskattning som många besökare har uttryckt.

Men nu är situationen sådan att vi för att klara året måste se på de stora kostnadsposterna för verksamheten vilka är utställningslokalen på Skeppsholmen och personalkostnader som är kopplade till verksamheten där. Lokalhyran tar en ansenlig del av våra ekonomiska resurser. Vi arbetar därför med att som ett första steg avveckla utställningslokalen under senare delen av hösten vilket innebär att verksamheten kommer att stängas efter den nuvarande utställningen som slutar 23 september.

Parallellt med detta pågår arbete med att finna nya former för att levandegöra Hertha Hillfons fantastiska konstnärskap och på inspirerande och nya sätt förmedla hennes konst och livshållning. Vi har gjort en gedigen ansökan till kulturförvaltningen i Stockholm stad och hoppas starkt på att få ett utvecklingsstöd för att utreda framtida möjligheter. Det skulle innebära att vi kan få en resurs som kan arbeta med att analysera, utreda och ge förslag till en framtida verksamhet. Detta är styrelsens viktigaste fokus nu.

Vi ser givetvis också över ytterligare möjligheter till stöd från Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och andra bidragsgivare.

Men först vill vi ge dig möjlighet att uppleva utställningen Abstrakt närvaro i ett litet annorlunda format. Du kommer snart att få en inbjudan till en sammankomst 21 september kl 13 – 15, kallad Formspråka med Bengt Berglund och Marika Bogren då du kan delta i ett vandrande samtal i utställningen.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Hertha Hillfons vänner ideell förening

Kontaktuppgifter till några av oss i styrelsen, om du undrar över något: Malou Örner, ordförande, 070 - 410 21 13, malou.orner@gmail.com Madeleine Ramel Tunevall, vice ordförande, 070 - 851 77 83, ramel.t.madeleine@gmail.com Hans Åkervall, kassör, 070- 921 00 10, hans.akervall@live.se Johan Lundgren, sekreterare, 070- 442 06 12, jrlundgren@outlook.com Kerstin Andersson Åhlin, ledamot, 070-311 47 14, kerstin.andersson.ahlin@telia.com


Beviljat bidrag från Beijerstiftelsen för inlån av Vindbröte

Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen har glädjande nog beviljats bidrag från Bejierstiftelsen för att möjliggöra inlån av Hertha Hillfons första beställningsverk Vindbröte till utställningen ABSTRAKT NÄRVARO.

Vi är glada över alla de arbetsinsatser och bidrag som möjliggjort inlån av detta magnifika och uppseendeväckande verk. Hertha Hillfons vänner önskar tacka Beijerstiftiftelsen, medlemmarna i vänföreningen samt Castellum för en fantastisk kulturgärning!

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Hertha Hillfons första beställningsverk till Skeppsholmen tack vare medlemsinsatser

I sommarens utställning på Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen visar vi Hertha Hillfons första beställningsverk, den spektakulära 2 meter höga skulpturen Vindbröte. Skulpturen gjordes ursprungligen för hotell portalen i Jönköping, som invigdes 1963. Vindbröte stod i hotellets foajé omgiven av en vattenspegel.

På 1980-talet stod hotell Portalen inför en större ombyggnad och Vindbröte monterades ner och stuvades undan i fastighetens förråd och verkade glömmas bort. Först på 90-talet hittade en fastighetsskötare verket och började tillsammans med en kollega på sin fritid numrera delarna och mödosamt bygga upp det i ett pannrum under jord. Där har verket stått sedan dess.

Vindbröte är ett verk som väl visar på Hillfons skicklighet med materialet och hennes konstnärliga djärvhet, och med sin imponerande storlek är det ett fantastiskt abstrakt signaturverk att visa i vår utställning.

Vi har med många starka och generösa krafter, och inte minst ett betydande ekonomisk bidrag från medlemmar i föreningen Hertha Hillfons vänner, lyckats ta detta verk till Skeppsholmen!  Vi vill tacka alla medlemmar som gjort detta inlån möjligt - en fantastisk kulturgärning att föra Vindbröte ur underjorden tillbaka upp i ljuset!

 

 

Sommarens utställning 2018: Abstrakt närvaro

Utställningen lyfter fram den tidiga Hertha Hillfon som gjorde succé efter att ha gått ut Konstfack 1957. Med sina lekfulla och experimentella abstrakta skulpturer utmanade hon tidens stränga modernistiska ideal och bröt ny mark genom att tänja på gränserna mellan konst och konsthantverk och experimentera djärvt med lera och glasyrer. Hillfon var del av såväl en nationell som internationell rörelse som banade väg för ett nytt och friare formspråk.

Dessa tidiga abstrakta verk har dock här i Sverige hamnat i skuggan av Hertha Hillfons senare föreställande skulpturer - solansikten, klädesplagg, fåglar och porträtt. Utomlands finns ett betydligt större intresse för den tidiga Hertha Hillfon, vilket resulterat i att många av dessa verk sålts till andra länder. Genom Abstrakt närvaro lyfts ett viktigt men undangömt kulturarv fram i ljuset, liksom Hertha Hillfons betydelse som nydanande pionjär i svenskt konstliv.

Utställningens curator Marika Bogren vill genom utställningstiteln visa på Hillfons förmåga till närvaro. Den abstrakta konsten härrör ur modernismens födelse och förknippas ofta med det manliga konstnärsgeniet och en intellektualisering av konsten. Hertha Hillfon förmådde dock kombinera det abstrakta formspråket med en handfast sinnlighet. Handens kontakt med leran var en fysisk upplevelse, materialet och hantverket oundgängliga för processen.

Utställningen består av ett urval av Hillfons abstrakta verk från 1958 till sent 60-tal. Verken hämtas dels ur Hertha Hillfons vänners samling, dels genom inlån från privatpersoner. I utställningen presenteras också antal verk av Bengt Berglund, studiekamrat med Hertha Hillfon på Konstfack och senare verksam vid Gustavsbergs Porslinsfabrik. Tillsammans med Hillfon var Bengt Berglund del av den rörelse som kom att kallas Formens frigörelse i 1960-talets Sverige.

Marika Bogren är konstvetare och efter 18 år som intendent vid Nationalmuseum så kommer hon sommaren 2018 att tillträda som chef för Samlingar och kulturmiljö vid Gotlands museum. Marika Bogren arbetar på en doktorsavhandling om skulptören och formgivaren Tyra Lundgren (1897-1979) och är en efterfrågad föredragshållare och skribent.

 

Vårens utställning -Julia Bondesson möter Hertha Hillfon

 

Vi är stolta över att presentera vår första utställning med en inbjuden konstnär.

Ny förbindelse  - Julia Bondesson + Hertha Hillfon är ett möte mellan två konstnärer, två kvinnor från olika generationer som hanterar sitt respektive material med stor skicklighet och lyhördhet - ett möte mellan trä och lera.

Julia Bondesson, född 1983, bor och arbetar i Killeberg, Skåne. Hon har en magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2011) samt utbildningar i träskulptur och dockteater från Chiang Mai University, Thailand; Tsukuba University, Japan samt har deltagit i en mästerklass i traditionell handdocksteater hos Hsiao Hsi Yuan Puppet Theatre i Taiwan. Soloutställningar inkluderar Färgfabriken och Johan Berggren Gallery 2015, Halmstad Konsthall 2016, Johan Berggren Gallery och nu senast Vandalorum konsthall hösten 2017. Kommande soloutställning på Krognoshuset i Lund under 2018 samt residens på Cité des Arts, Paris.

Julia Bondessons känsliga människogestalter i trä möter i denna utställning personligt valda keramiska verk av Hertha Hillfon. 

Utställningen invigs den 3 februari och pågår fram till den 27 maj 2018. 

LiggandeImagebild2_400x285.jpg