Digitalisering av samlingen - ett första steg

Föreningen Hertha Hillfons vänner äger ett drygt hundratal verk av Hertha Hillfon. Samlingen har tillkommit genom inköp som möjliggjorts genom donationer och medlemavgifter. Under våren 2019 har ett omfattande och dokumentations- och digitaliseringsarbete påbörjats i syfte att tillgängliggöra samlingen. Projektet har möjliggjorts genom medel ur stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. 

 

Rapport från årsstämman den 29 april 2019

Ca 25 medlemmar kom på årsmötet på Pantomimteatern. Totalt var vi ca 35 personer inklusive den gamla och den nya styrelsen samt representant för valberedningen Filippa von Krusenstjerna och mötesordföranden Christopher Friis.  

Mötet inleddes med en kort film från Pantomimteaterns föreställning om Hertha Hillfon. Minst 10000 barn har sett denna föreställning som turnerat runt i Sverige. Därefter fick vi lyssna till Lina Thomsgård som berättade om den intressanta verksamheten vid Stockholms Kvinnohistoriska som bedriver innovativ museiverksamhet – utan en egen permanent lokal– där de ”krokar arm” tillsammans med andra museer och organisationer och skapar en verksamhet på ett inspirerande, klokt och framgångsrikt sätt. Projektledaren Kerstin Andersson Åhlin presenterade projektet om Hertha Hillfons vänners framtid vilket mottogs väl. Rapporten finns på hemsidan.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna varvid ny styrelse valdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och förslag till stadgeändring godtogs. Protokollet kommer läggas ut på hemsidan.

Ny styrelse Till ny ordförande valdes Johan Wingestad (nyval till 2021), till ordinarie ledamöter valdes Jacqueline Cederström (omval till 2020), Margaretha Ekstrand-Almér (omval till 2020), Sofia Jerneck (nyval till 2021), Anna Jacobsson (nyval till 2021) samt Christopher Friis till revisor (nyval till 2020). Hans Åkervall fortsätter som kassör tidigare vald på två år (till 2020) samt Carl-Johan Vahlén fortsätter som adjungerad jurist/advokat.

Den gamla styrelsen ser med tillförsikt på denna nya styrelse som har en förtroendeingivande blandning dels av erfarenheter från tidigare arbete i Hertha Hillfons vänner dels gedigna erfarenheter och utbildningar inom konstvärlden, kommunikation och politik som kommer vara till stor nytta för Hertha Hillfons vänner.

Här kort om de tre nyvalda.

Johan Wingestad har en halvtidstjänst som verksamhetsledare för Konstnärernas Kollektivverkstad i Farsta. Johan är ordförande för Nyckelviksskolan på Lidingö och ledamot i Sveriges bildkonstnärsfond, en del av Konstnärsnämnden. Johan arbetar som frilansande kurator, föreläsare och konsult och har varit verksam som konstnär med egna utställningar. Johan har också flera meriter som formgivare inom keramik och konsthantverk.

Sofia Jerneck är förbundsdirektör för intresseorganisationen Svenska Tecknare. Sofia har erfarenhet från den politiska miljön i Regeringskansliet efter att ha genomgått Diplomatprogrammet samt från arbete på kommunikationsbyrån JKL.

Anna Jakobsson är verksam som projektledare inom kultursektorn och teaterregissör. Sedan 2017 arbetar hon som projektledare för Konstmusiksystrar, ett nätverk för kvinnor och transpersoner verksamma som kompositörer och ljudkonstnärer.

Handlingar från årsmötet

Protokoll

Bilaga 1. Deltagarförteckning, ingår inte här

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse

Bilaga 3. Årsbokslut

Bilaga 4. Föreningens stadgar

Bilaga 5. Styrelsens förslag till nya stadgar

Välkommen till årsmöte den 29 april 2019!

 På årsmötet kommer styrelsen i Hertha Hillfons vänner presentera en projektrapport kallad Nästa steg för Hertha Hillfons vänner. Utvecklingsprojektet har varit möjligt att genomföra tack vare ett utvecklingsbidrag från Stockholms stads kulturförvaltning.

 Totalt beviljades 200 tkr av de 400 tkr vi sökte. En projektgrupp inom styrelsen har arbetat med projektet och har även tagit in extern kompetens.

 Styrelsen kommer att lägga förslag till nya stadgar för att de ska bli tydligare och bättre svara mot den nya situation som föreningen nu befinner sig i. En stadgeändring kräver två på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte.

 I anslutning till årsmötet kommer vi också att få höra Lina Thomsgård berätta om den intressanta verksamheten vid Stockholms Kvinnohistoriska som ska bedriva innovativ museiverksamhet – utan en egen permanent byggnad.

Årsmöteshandling, sammanfattning av projektrapport och förslag till nya stadgar kommer att finnas på föreningens hemsida https://www.herthahillfonskeppsholmen.se/ under rubriken Nyheter från den 15 april.

 Vi hoppas att så många som möjligt kan komma för att ta del av mötet och ge oss synpunkter på det fortsatta arbetet.

Se bifogad kallelse:
Kallelse, program och agenda för årsmöte den 29 April 2019

Anmäl deltagande till: malou.orner@gmail.com

Se årsmöteshandlingar:

Årsredovisning och revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Projektrapport “Nästa steg för Hertha Hillfons Vänner c/o”

Förslag till nya stadgar

Rapport från extra stämma och medlemsmöte 14 november 2018

Extra stämma

Anledningen till den extra stämman var att nyval till valberedningen skulle göras. Ca trettio medlemmar fanns på plats och till nya ledamöter i valberedning valdes:

Filippa von Krusenstjerna och Lena Holger. Sedan tidigare ingår Henriette Stern. Kort presentation av valberedningen finns här.

Medlemsmötet

Under medlemsmötet gick styrelsen igenom vad föreningen hittills åstadkommit och vilka åtgärder som vidtagits då den ekonomiska utvecklingen inte varit tillfredsställande. Konsekvenserna blev att utställningslokalen måste stängas, vilket skedde i slutet av september. De stora kostnadsposterna har varit lokalkostnader (upp emot 50% ) och personalkostnader  (ca 30%).

Kontakterna med Kulturförvaltningen i Stockholm har fortgått. Stadens bidrag , de donationer vi fått samt våra intäkter har inte räckt för att klara kostnaderna.  Besöksfrekvens har under 2018 jämfört med 2017 minskat betydligt. Nya ansökningar har gjorts och i dagsläget har vi fått stöd för utredningsarbete om sammanlagt 200000 kr. Detta ger oss nu möjlighet att utreda hur vi fortsatt ska driva en verksamhet som uppfyller föreningens ändamål att sprida kunskap om Hertha Hillfons konstnärskap och livsgärning. Vi har även sökt kulturstöd för verksamhet i begränsad omfattning för 2019.

Planering och uppläggning av utredningsarbetet presenterades på mötet samt vilka tankar och idéer som finns om vår fortsatta verksamhet. Viktiga delar är bl.a. att pröva samarbeten kring utställningsverksamhet, intresse från andra organisationer att förvalta och visa samlingen samt alternativet att avyttra i syfte att bilda en stipendiefond. Vid den efterföljande diskussionen framkom ett stort engagemang från medlemmarna och en vilja att vara med i det fortsatta arbetet, vilket är mycket glädjande.

Kvällen avslutades med att vi fick en inspirerande presentation om att arbeta utan egen lokal genom Samir Alj Fält och Alicia Donat-Magnin, som tillsammans driver Design Lab S (där S står för Skärholmen).

På hemsidan och i medlemsbrev fortsätter vi att berätta om hur utvecklingsarbetet fortskrider.

För styrelsen

Malou

Presentation av valberedningen

Henriette Stern

Har arbetat på Vasamuseet sedan 1996 med avbrott för 2009-10 då jag arbetade på Kungliga Slottet som ansvarig för Slottsboden. Idag arbetar jag med volympublik, dvs den stora utlandspubliken vilket innebär en hel del resor utomlands. Arbetar också tidvis med programverksamheten.
Innan dess arbetade jag på Svenskt Tenn i elva år, varav de drygt två sista som butikschef.

 

Filippa von Krusenstjerna

Lärare i skulptur på Nyckelviksskolan. Är ordförande i vänföreningen Torsten Renqvist-sällskapet. Har arbetat i styrelser: Konstnärshuset, Konstnärernas kollektivverkstad (KKV).

 

Lena Holger

Författare och konsthistoriker. Har varit chefsintendent vid Nationalmuseum i Stockholm 1988-2008. Lena har specialstuderat Helene Schjerfbecks konstnärskap, skrivit flera böcker och producerat utställningar med hennes verk,

Lena Holger har varit ordförande i föreningen för Nutida Svenskt Silver och i Sällskapet Nya Idun. Hon har varit vice ordförande i Kulturfonden för Sverige och Finlandssvenska utskott, Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige och Stiftelsen Nyckelviksskolan Lidingö.

 

Medlemsinformation i september

Medlemsbrev Hertha Hillfons vänner augusti 2018

I mars i år fick du ett brev från oss där vi beskrev att föreningen befann sig i ett hårt ansträngt ekonomiskt läge och att den nuvarande omfattningen av verksamheten inte håller långsiktigt. Det tuffa läget har under sommaren blivit alltmer ansträngt.

Styrelsen har fortlöpande arbetat för att finna lösningar som kan öka våra intäkter och minska våra kostnader. Detta är dock inte tillräckligt. Vi har inte fått det ekonomiska stöd som vi behöver och besöksfrekvensen har gått ned, särskilt under sommaren.

Vi har nu analyserat hela verksamheten - utställningar, kurser, programverksamhet - och är angelägna att informera er medlemmar som har stött föreningen, många sedan lång tid.

Vi är glada och stolta över de utställningar och övrig verksamhet som vi hittills har genomfört och är mycket tacksamma för den uppskattning som många besökare har uttryckt.

Men nu är situationen sådan att vi för att klara året måste se på de stora kostnadsposterna för verksamheten vilka är utställningslokalen på Skeppsholmen och personalkostnader som är kopplade till verksamheten där. Lokalhyran tar en ansenlig del av våra ekonomiska resurser. Vi arbetar därför med att som ett första steg avveckla utställningslokalen under senare delen av hösten vilket innebär att verksamheten kommer att stängas efter den nuvarande utställningen som slutar 23 september.

Parallellt med detta pågår arbete med att finna nya former för att levandegöra Hertha Hillfons fantastiska konstnärskap och på inspirerande och nya sätt förmedla hennes konst och livshållning. Vi har gjort en gedigen ansökan till kulturförvaltningen i Stockholm stad och hoppas starkt på att få ett utvecklingsstöd för att utreda framtida möjligheter. Det skulle innebära att vi kan få en resurs som kan arbeta med att analysera, utreda och ge förslag till en framtida verksamhet. Detta är styrelsens viktigaste fokus nu.

Vi ser givetvis också över ytterligare möjligheter till stöd från Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och andra bidragsgivare.

Men först vill vi ge dig möjlighet att uppleva utställningen Abstrakt närvaro i ett litet annorlunda format. Du kommer snart att få en inbjudan till en sammankomst 21 september kl 13 – 15, kallad Formspråka med Bengt Berglund och Marika Bogren då du kan delta i ett vandrande samtal i utställningen.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Hertha Hillfons vänner ideell förening

Kontaktuppgifter till några av oss i styrelsen, om du undrar över något: Malou Örner, ordförande, 070 - 410 21 13, malou.orner@gmail.com Madeleine Ramel Tunevall, vice ordförande, 070 - 851 77 83, ramel.t.madeleine@gmail.com Hans Åkervall, kassör, 070- 921 00 10, hans.akervall@live.se Johan Lundgren, sekreterare, 070- 442 06 12, jrlundgren@outlook.com Kerstin Andersson Åhlin, ledamot, 070-311 47 14, kerstin.andersson.ahlin@telia.com


Beviljat bidrag från Beijerstiftelsen för inlån av Vindbröte

Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen har glädjande nog beviljats bidrag från Bejierstiftelsen för att möjliggöra inlån av Hertha Hillfons första beställningsverk Vindbröte till utställningen ABSTRAKT NÄRVARO.

Vi är glada över alla de arbetsinsatser och bidrag som möjliggjort inlån av detta magnifika och uppseendeväckande verk. Hertha Hillfons vänner önskar tacka Beijerstiftiftelsen, medlemmarna i vänföreningen samt Castellum för en fantastisk kulturgärning!

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Hertha Hillfons första beställningsverk till Skeppsholmen tack vare medlemsinsatser

I sommarens utställning på Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen visar vi Hertha Hillfons första beställningsverk, den spektakulära 2 meter höga skulpturen Vindbröte. Skulpturen gjordes ursprungligen för hotell portalen i Jönköping, som invigdes 1963. Vindbröte stod i hotellets foajé omgiven av en vattenspegel.

På 1980-talet stod hotell Portalen inför en större ombyggnad och Vindbröte monterades ner och stuvades undan i fastighetens förråd och verkade glömmas bort. Först på 90-talet hittade en fastighetsskötare verket och började tillsammans med en kollega på sin fritid numrera delarna och mödosamt bygga upp det i ett pannrum under jord. Där har verket stått sedan dess.

Vindbröte är ett verk som väl visar på Hillfons skicklighet med materialet och hennes konstnärliga djärvhet, och med sin imponerande storlek är det ett fantastiskt abstrakt signaturverk att visa i vår utställning.

Vi har med många starka och generösa krafter, och inte minst ett betydande ekonomisk bidrag från medlemmar i föreningen Hertha Hillfons vänner, lyckats ta detta verk till Skeppsholmen!  Vi vill tacka alla medlemmar som gjort detta inlån möjligt - en fantastisk kulturgärning att föra Vindbröte ur underjorden tillbaka upp i ljuset!