Rapport från extra stämma och medlemsmöte 14 november 2018

Extra stämma

Anledningen till den extra stämman var att nyval till valberedningen skulle göras. Ca trettio medlemmar fanns på plats och till nya ledamöter i valberedning valdes:

Filippa von Krusenstjerna och Lena Holger. Sedan tidigare ingår Henriette Stern. Kort presentation av valberedningen finns här.

Medlemsmötet

Under medlemsmötet gick styrelsen igenom vad föreningen hittills åstadkommit och vilka åtgärder som vidtagits då den ekonomiska utvecklingen inte varit tillfredsställande. Konsekvenserna blev att utställningslokalen måste stängas, vilket skedde i slutet av september. De stora kostnadsposterna har varit lokalkostnader (upp emot 50% ) och personalkostnader  (ca 30%).

Kontakterna med Kulturförvaltningen i Stockholm har fortgått. Stadens bidrag , de donationer vi fått samt våra intäkter har inte räckt för att klara kostnaderna.  Besöksfrekvens har under 2018 jämfört med 2017 minskat betydligt. Nya ansökningar har gjorts och i dagsläget har vi fått stöd för utredningsarbete om sammanlagt 200000 kr. Detta ger oss nu möjlighet att utreda hur vi fortsatt ska driva en verksamhet som uppfyller föreningens ändamål att sprida kunskap om Hertha Hillfons konstnärskap och livsgärning. Vi har även sökt kulturstöd för verksamhet i begränsad omfattning för 2019.

Planering och uppläggning av utredningsarbetet presenterades på mötet samt vilka tankar och idéer som finns om vår fortsatta verksamhet. Viktiga delar är bl.a. att pröva samarbeten kring utställningsverksamhet, intresse från andra organisationer att förvalta och visa samlingen samt alternativet att avyttra i syfte att bilda en stipendiefond. Vid den efterföljande diskussionen framkom ett stort engagemang från medlemmarna och en vilja att vara med i det fortsatta arbetet, vilket är mycket glädjande.

Kvällen avslutades med att vi fick en inspirerande presentation om att arbeta utan egen lokal genom Samir Alj Fält och Alicia Donat-Magnin, som tillsammans driver Design Lab S (där S står för Skärholmen).

På hemsidan och i medlemsbrev fortsätter vi att berätta om hur utvecklingsarbetet fortskrider.

För styrelsen

Malou

Presentation av valberedningen

Henriette Stern

Har arbetat på Vasamuseet sedan 1996 med avbrott för 2009-10 då jag arbetade på Kungliga Slottet som ansvarig för Slottsboden. Idag arbetar jag med volympublik, dvs den stora utlandspubliken vilket innebär en hel del resor utomlands. Arbetar också tidvis med programverksamheten.
Innan dess arbetade jag på Svenskt Tenn i elva år, varav de drygt två sista som butikschef.

 

Filippa von Krusenstjerna

Lärare i skulptur på Nyckelviksskolan. Är ordförande i vänföreningen Torsten Renqvist-sällskapet. Har arbetat i styrelser: Konstnärshuset, Konstnärernas kollektivverkstad (KKV).

 

Lena Holger

Författare och konsthistoriker. Har varit chefsintendent vid Nationalmuseum i Stockholm 1988-2008. Lena har specialstuderat Helene Schjerfbecks konstnärskap, skrivit flera böcker och producerat utställningar med hennes verk,

Lena Holger har varit ordförande i föreningen för Nutida Svenskt Silver och i Sällskapet Nya Idun. Hon har varit vice ordförande i Kulturfonden för Sverige och Finlandssvenska utskott, Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige och Stiftelsen Nyckelviksskolan Lidingö.

 

Medlemsinformation i september

Medlemsbrev Hertha Hillfons vänner augusti 2018

I mars i år fick du ett brev från oss där vi beskrev att föreningen befann sig i ett hårt ansträngt ekonomiskt läge och att den nuvarande omfattningen av verksamheten inte håller långsiktigt. Det tuffa läget har under sommaren blivit alltmer ansträngt.

Styrelsen har fortlöpande arbetat för att finna lösningar som kan öka våra intäkter och minska våra kostnader. Detta är dock inte tillräckligt. Vi har inte fått det ekonomiska stöd som vi behöver och besöksfrekvensen har gått ned, särskilt under sommaren.

Vi har nu analyserat hela verksamheten - utställningar, kurser, programverksamhet - och är angelägna att informera er medlemmar som har stött föreningen, många sedan lång tid.

Vi är glada och stolta över de utställningar och övrig verksamhet som vi hittills har genomfört och är mycket tacksamma för den uppskattning som många besökare har uttryckt.

Men nu är situationen sådan att vi för att klara året måste se på de stora kostnadsposterna för verksamheten vilka är utställningslokalen på Skeppsholmen och personalkostnader som är kopplade till verksamheten där. Lokalhyran tar en ansenlig del av våra ekonomiska resurser. Vi arbetar därför med att som ett första steg avveckla utställningslokalen under senare delen av hösten vilket innebär att verksamheten kommer att stängas efter den nuvarande utställningen som slutar 23 september.

Parallellt med detta pågår arbete med att finna nya former för att levandegöra Hertha Hillfons fantastiska konstnärskap och på inspirerande och nya sätt förmedla hennes konst och livshållning. Vi har gjort en gedigen ansökan till kulturförvaltningen i Stockholm stad och hoppas starkt på att få ett utvecklingsstöd för att utreda framtida möjligheter. Det skulle innebära att vi kan få en resurs som kan arbeta med att analysera, utreda och ge förslag till en framtida verksamhet. Detta är styrelsens viktigaste fokus nu.

Vi ser givetvis också över ytterligare möjligheter till stöd från Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och andra bidragsgivare.

Men först vill vi ge dig möjlighet att uppleva utställningen Abstrakt närvaro i ett litet annorlunda format. Du kommer snart att få en inbjudan till en sammankomst 21 september kl 13 – 15, kallad Formspråka med Bengt Berglund och Marika Bogren då du kan delta i ett vandrande samtal i utställningen.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Hertha Hillfons vänner ideell förening

Kontaktuppgifter till några av oss i styrelsen, om du undrar över något: Malou Örner, ordförande, 070 - 410 21 13, malou.orner@gmail.com Madeleine Ramel Tunevall, vice ordförande, 070 - 851 77 83, ramel.t.madeleine@gmail.com Hans Åkervall, kassör, 070- 921 00 10, hans.akervall@live.se Johan Lundgren, sekreterare, 070- 442 06 12, jrlundgren@outlook.com Kerstin Andersson Åhlin, ledamot, 070-311 47 14, kerstin.andersson.ahlin@telia.com


Beviljat bidrag från Beijerstiftelsen för inlån av Vindbröte

Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen har glädjande nog beviljats bidrag från Bejierstiftelsen för att möjliggöra inlån av Hertha Hillfons första beställningsverk Vindbröte till utställningen ABSTRAKT NÄRVARO.

Vi är glada över alla de arbetsinsatser och bidrag som möjliggjort inlån av detta magnifika och uppseendeväckande verk. Hertha Hillfons vänner önskar tacka Beijerstiftiftelsen, medlemmarna i vänföreningen samt Castellum för en fantastisk kulturgärning!

Foto: Johan Westin

Foto: Johan Westin

Hertha Hillfons första beställningsverk till Skeppsholmen tack vare medlemsinsatser

I sommarens utställning på Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen visar vi Hertha Hillfons första beställningsverk, den spektakulära 2 meter höga skulpturen Vindbröte. Skulpturen gjordes ursprungligen för hotell portalen i Jönköping, som invigdes 1963. Vindbröte stod i hotellets foajé omgiven av en vattenspegel.

På 1980-talet stod hotell Portalen inför en större ombyggnad och Vindbröte monterades ner och stuvades undan i fastighetens förråd och verkade glömmas bort. Först på 90-talet hittade en fastighetsskötare verket och började tillsammans med en kollega på sin fritid numrera delarna och mödosamt bygga upp det i ett pannrum under jord. Där har verket stått sedan dess.

Vindbröte är ett verk som väl visar på Hillfons skicklighet med materialet och hennes konstnärliga djärvhet, och med sin imponerande storlek är det ett fantastiskt abstrakt signaturverk att visa i vår utställning.

Vi har med många starka och generösa krafter, och inte minst ett betydande ekonomisk bidrag från medlemmar i föreningen Hertha Hillfons vänner, lyckats ta detta verk till Skeppsholmen!  Vi vill tacka alla medlemmar som gjort detta inlån möjligt - en fantastisk kulturgärning att föra Vindbröte ur underjorden tillbaka upp i ljuset!

 

 

Sommarens utställning 2018: Abstrakt närvaro

Utställningen lyfter fram den tidiga Hertha Hillfon som gjorde succé efter att ha gått ut Konstfack 1957. Med sina lekfulla och experimentella abstrakta skulpturer utmanade hon tidens stränga modernistiska ideal och bröt ny mark genom att tänja på gränserna mellan konst och konsthantverk och experimentera djärvt med lera och glasyrer. Hillfon var del av såväl en nationell som internationell rörelse som banade väg för ett nytt och friare formspråk.

Dessa tidiga abstrakta verk har dock här i Sverige hamnat i skuggan av Hertha Hillfons senare föreställande skulpturer - solansikten, klädesplagg, fåglar och porträtt. Utomlands finns ett betydligt större intresse för den tidiga Hertha Hillfon, vilket resulterat i att många av dessa verk sålts till andra länder. Genom Abstrakt närvaro lyfts ett viktigt men undangömt kulturarv fram i ljuset, liksom Hertha Hillfons betydelse som nydanande pionjär i svenskt konstliv.

Utställningens curator Marika Bogren vill genom utställningstiteln visa på Hillfons förmåga till närvaro. Den abstrakta konsten härrör ur modernismens födelse och förknippas ofta med det manliga konstnärsgeniet och en intellektualisering av konsten. Hertha Hillfon förmådde dock kombinera det abstrakta formspråket med en handfast sinnlighet. Handens kontakt med leran var en fysisk upplevelse, materialet och hantverket oundgängliga för processen.

Utställningen består av ett urval av Hillfons abstrakta verk från 1958 till sent 60-tal. Verken hämtas dels ur Hertha Hillfons vänners samling, dels genom inlån från privatpersoner. I utställningen presenteras också antal verk av Bengt Berglund, studiekamrat med Hertha Hillfon på Konstfack och senare verksam vid Gustavsbergs Porslinsfabrik. Tillsammans med Hillfon var Bengt Berglund del av den rörelse som kom att kallas Formens frigörelse i 1960-talets Sverige.

Marika Bogren är konstvetare och efter 18 år som intendent vid Nationalmuseum så kommer hon sommaren 2018 att tillträda som chef för Samlingar och kulturmiljö vid Gotlands museum. Marika Bogren arbetar på en doktorsavhandling om skulptören och formgivaren Tyra Lundgren (1897-1979) och är en efterfrågad föredragshållare och skribent.

 

Vårens utställning -Julia Bondesson möter Hertha Hillfon

 

Vi är stolta över att presentera vår första utställning med en inbjuden konstnär.

Ny förbindelse  - Julia Bondesson + Hertha Hillfon är ett möte mellan två konstnärer, två kvinnor från olika generationer som hanterar sitt respektive material med stor skicklighet och lyhördhet - ett möte mellan trä och lera.

Julia Bondesson, född 1983, bor och arbetar i Killeberg, Skåne. Hon har en magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2011) samt utbildningar i träskulptur och dockteater från Chiang Mai University, Thailand; Tsukuba University, Japan samt har deltagit i en mästerklass i traditionell handdocksteater hos Hsiao Hsi Yuan Puppet Theatre i Taiwan. Soloutställningar inkluderar Färgfabriken och Johan Berggren Gallery 2015, Halmstad Konsthall 2016, Johan Berggren Gallery och nu senast Vandalorum konsthall hösten 2017. Kommande soloutställning på Krognoshuset i Lund under 2018 samt residens på Cité des Arts, Paris.

Julia Bondessons känsliga människogestalter i trä möter i denna utställning personligt valda keramiska verk av Hertha Hillfon. 

Utställningen invigs den 3 februari och pågår fram till den 27 maj 2018. 

LiggandeImagebild2_400x285.jpg

Samtidskonstnärer möter Hertha Hillfon

Utställningsprogrammet för 2018 på Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen kan nu presenteras. För första gången bjuds två samtidskonstnärer in för att visa egna verk tillsammans med ett personligt urval av Hertha Hillfons konstverk. Det är två yngre skulptörer på uppåtgående. Vårens utställare är Julia Bondesson, träskulptör och performancekonstnär.

Härigenom öppnar Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen upp för att – vid sidan av att förmedla kunskap om Hillfon – också bli en aktör för samtidskonsten, där handens kraft, förmåga och känslighet kommer att belysas med hjälp av olika konstnärskap.

”Det känns fantastiskt roligt att kunna visa två så intressanta konstnärer som arbetar i spännande material”, säger Eric Sjöström, styrelseordförande. ”Vi hoppas att våra besökare ska bli inspirerade av att se nya konstnärskap och att det samtidigt kan ge ytterligare perspektiv på Hertha Hillfons verk.”                                             

Under sommaren visas  en utställning curerad av Marika Bogren, intendent vid Nationalmuseum/Gustavsbergs porslinsmuseum, med fokus på Hertha Hillfons tidiga abstrakta verk från 1960-talet. I utställningen visas också ett antal verk av Bengt Berglund, kurskamrat med Hillfon vid Konstfack och senare verksam vid Gustavsbergs Porslinsfabrik. Tillsammans ger Hillfons och Berglunds verk nycklar till en omvälvande tid i svensk konst- och konsthantverkshistoria  där gränserna prövades och djärva, lekfulla experiment banade vägen för ett nytt och friare formspråk.

Preliminär tidplan utställningar 2018:
T O M  28 JANUARI: ”Vardagens poesi”, en Hertha Hillfon-utställning curerad av Cilla Jahn
3 FEBRUARI – 27 MAJ: Ny förbindelse -Julia Bondesson + Hertha Hillfon
2 JUNI – 23 SEPTEMBER: Abstrakt Närvaro - Hertha Hillfons pionjärverk curerad av Marika Bogren
Inställd 28 SEPTEMBER – 6 JANUARI 2019: Mafune Gonjo + Hertha Hillfon

Bakgrund:
I mars 2017 öppnades en ny kulturverksamhet i Stockholm – Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen, som är belägen i Gamla Badhuset på Skeppsholmen och presenterar utställningar, programverksamhet och kurser i keramik. I lokalen finns också en verkstadsdel, där besökaren får arbeta i lera under en konstpedagogs ledning.
Verksamheten är tillägnad den banbrytande konstnären och keramikern Hertha Hillfon (1921-2013) och är den första kulturinstitution i sitt slag i Stockholm som är tillägnad en konstnär som är kvinna. Verksamheten drivs av Hertha Hillfons Vänner, som i dagsläget äger ett 90-tal verk av Hertha Hillfon.

Om konstnärerna:

Julia Bondesson, född 1983, bor och arbetar i Killeberg, Skåne. Hon har en magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2011) samt utbildningar i träskulptur och dockteater från Chiang Mai University, Thailand; Tsukuba University, Japan samt har deltagit i en mästerklass i traditionell handdocksteater hos Hsiao Hsi Yuan Puppet Theatre i Taiwan. Soloutställningar inkluderar Färgfabriken och Johan Berggren Gallery 2015, Halmstad Konsthall 2016, Johan Berggren Gallery och nu senast Vandalorum konsthall hösten 2017. Kommande soloutställning på Krognoshuset i Lund under 2018 samt residens på Cité des Arts, Paris.

Julia Bondessons karaktäristiska träskulpturer är oftast människogestalter som kan liknas vid teatervärldens marionetter; kroppar sammanfogade av grovhuggna lemmar med rörliga leder som bär upp känsligt täljda och mejslade ansikten. Det är kroppar att känna igen sig i; ofullkomliga, rörande, halvfärdiga talar de om människans existens och villkor. Julia Bondesson visar sin utställning och berättar om arbetsprocessen.

Julia Bondesson har under de senaste åren positionerat sig som en representant för handens kunskap och hon utgår i sitt bildspråk från kroppen och rörelsen i en figurativ expressionism. ”Bondessons styrka är engagemanget i ett specifikt hantverk, och hur det grovhuggna uttrycket knyts till en tidlös figuration.”Christine Antaya (Kunstkritikk, juni 2017).

Julia Bondesson berör. Med känsligt ofullkomliga träskulpturer, besläktade med den asiatiska dockteater hon lärt sig bemästra, ger hon arketyper och frammanar frågor om hur det är att vara människa.” – Ur juryns motivering till Sven Lundhs stipendium som Bondesson mottog år 2016. 

För mer information: bonju.org

Den planerade utställningen för senhösten 2018 med Mafune Gonjo i ett möte med Hertha Hillfons keramiska verk måste vi av ekonomiska skäl tyvärr ställa in. Utställningen skulle ha varit Mafune Gonjos första större i Stockholm och vi beklagar djupt att den inte kan genomföras nu. Vi hoppas dock att det blir möjligt längre fram.
Mafune Gonjo är född 1984 i Fukushima, Japan. Hon är bosatt och verksam i Sverige och utbildad vid Kungl. Konsthögskolan 2010-2013 och Konstfack 2008-2010. Hon har också studerat vid Tama Art University i Japan. Mafune har haft soloutställningar på Galleri Charlotte Lund, Tyresö Slott, Biblioteket i Vara och deltagit i flera grupputställningar; de senaste åren på Nässjö Art Gallery, Itochu Art Square i Tokyo, Historical Center i Brooklyn, USA och La Galleria i London. Hon finns representerad i samlingarna hos Nationalmuseum i Stockholm, Museum of American Glass, New Jersey, USA och Suwa Garasu no Sato-museet i Nagano, Japan.

Mafune Gonjo använder sig mest av glas i olika tekniker, men även av andra transparenta material såsom tejp och plast. Ofta bygger hon upp större verk där små bitar av glas eller tejp bildar mönster och ytor. Hon flyttade till Sverige 2008, kände sig snabbt hemma i Stockholm och fortsatte sin utbildning på Konstfack där hon tog sin masterexamen på linjen för keramik och glas 2010. Hennes verk har bl a visats  i Konstslöjdsalongen på Arkitekturmuseum och utställningen ”Slow art” på Nationalmuseum.

För mer information: mafunegonjo.com

 

Julia Bondesson. Foto: Alexander Wireen.

Julia Bondesson.
Foto: Alexander Wireen.

Mafune Gonjo. Foto: P©K

Mafune Gonjo.
Foto: P©K