Rapport från extra stämma och medlemsmöte 14 november 2018

Extra stämma

Anledningen till den extra stämman var att nyval till valberedningen skulle göras. Ca trettio medlemmar fanns på plats och till nya ledamöter i valberedning valdes:

Filippa von Krusenstjerna och Lena Holger. Sedan tidigare ingår Henriette Stern. Kort presentation av valberedningen finns här.

Medlemsmötet

Under medlemsmötet gick styrelsen igenom vad föreningen hittills åstadkommit och vilka åtgärder som vidtagits då den ekonomiska utvecklingen inte varit tillfredsställande. Konsekvenserna blev att utställningslokalen måste stängas, vilket skedde i slutet av september. De stora kostnadsposterna har varit lokalkostnader (upp emot 50% ) och personalkostnader  (ca 30%).

Kontakterna med Kulturförvaltningen i Stockholm har fortgått. Stadens bidrag , de donationer vi fått samt våra intäkter har inte räckt för att klara kostnaderna.  Besöksfrekvens har under 2018 jämfört med 2017 minskat betydligt. Nya ansökningar har gjorts och i dagsläget har vi fått stöd för utredningsarbete om sammanlagt 200000 kr. Detta ger oss nu möjlighet att utreda hur vi fortsatt ska driva en verksamhet som uppfyller föreningens ändamål att sprida kunskap om Hertha Hillfons konstnärskap och livsgärning. Vi har även sökt kulturstöd för verksamhet i begränsad omfattning för 2019.

Planering och uppläggning av utredningsarbetet presenterades på mötet samt vilka tankar och idéer som finns om vår fortsatta verksamhet. Viktiga delar är bl.a. att pröva samarbeten kring utställningsverksamhet, intresse från andra organisationer att förvalta och visa samlingen samt alternativet att avyttra i syfte att bilda en stipendiefond. Vid den efterföljande diskussionen framkom ett stort engagemang från medlemmarna och en vilja att vara med i det fortsatta arbetet, vilket är mycket glädjande.

Kvällen avslutades med att vi fick en inspirerande presentation om att arbeta utan egen lokal genom Samir Alj Fält och Alicia Donat-Magnin, som tillsammans driver Design Lab S (där S står för Skärholmen).

På hemsidan och i medlemsbrev fortsätter vi att berätta om hur utvecklingsarbetet fortskrider.

För styrelsen

Malou