Medlemsinformation i september

Medlemsbrev Hertha Hillfons vänner augusti 2018

I mars i år fick du ett brev från oss där vi beskrev att föreningen befann sig i ett hårt ansträngt ekonomiskt läge och att den nuvarande omfattningen av verksamheten inte håller långsiktigt. Det tuffa läget har under sommaren blivit alltmer ansträngt.

Styrelsen har fortlöpande arbetat för att finna lösningar som kan öka våra intäkter och minska våra kostnader. Detta är dock inte tillräckligt. Vi har inte fått det ekonomiska stöd som vi behöver och besöksfrekvensen har gått ned, särskilt under sommaren.

Vi har nu analyserat hela verksamheten - utställningar, kurser, programverksamhet - och är angelägna att informera er medlemmar som har stött föreningen, många sedan lång tid.

Vi är glada och stolta över de utställningar och övrig verksamhet som vi hittills har genomfört och är mycket tacksamma för den uppskattning som många besökare har uttryckt.

Men nu är situationen sådan att vi för att klara året måste se på de stora kostnadsposterna för verksamheten vilka är utställningslokalen på Skeppsholmen och personalkostnader som är kopplade till verksamheten där. Lokalhyran tar en ansenlig del av våra ekonomiska resurser. Vi arbetar därför med att som ett första steg avveckla utställningslokalen under senare delen av hösten vilket innebär att verksamheten kommer att stängas efter den nuvarande utställningen som slutar 23 september.

Parallellt med detta pågår arbete med att finna nya former för att levandegöra Hertha Hillfons fantastiska konstnärskap och på inspirerande och nya sätt förmedla hennes konst och livshållning. Vi har gjort en gedigen ansökan till kulturförvaltningen i Stockholm stad och hoppas starkt på att få ett utvecklingsstöd för att utreda framtida möjligheter. Det skulle innebära att vi kan få en resurs som kan arbeta med att analysera, utreda och ge förslag till en framtida verksamhet. Detta är styrelsens viktigaste fokus nu.

Vi ser givetvis också över ytterligare möjligheter till stöd från Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och andra bidragsgivare.

Men först vill vi ge dig möjlighet att uppleva utställningen Abstrakt närvaro i ett litet annorlunda format. Du kommer snart att få en inbjudan till en sammankomst 21 september kl 13 – 15, kallad Formspråka med Bengt Berglund och Marika Bogren då du kan delta i ett vandrande samtal i utställningen.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen i Hertha Hillfons vänner ideell förening

Kontaktuppgifter till några av oss i styrelsen, om du undrar över något: Malou Örner, ordförande, 070 - 410 21 13, malou.orner@gmail.com Madeleine Ramel Tunevall, vice ordförande, 070 - 851 77 83, ramel.t.madeleine@gmail.com Hans Åkervall, kassör, 070- 921 00 10, hans.akervall@live.se Johan Lundgren, sekreterare, 070- 442 06 12, jrlundgren@outlook.com Kerstin Andersson Åhlin, ledamot, 070-311 47 14, kerstin.andersson.ahlin@telia.com